Ubezpieczenia komunikacyjne

Co to jest ubezpieczenie OC i co nam zapewnia.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest najbardziej popularnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych i jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego zakres jest określony ustawą, dlatego każde OC jest takie samo – nie my będziemy w razie problemów z niego korzystać (to nie do końca prawda, ale o tym później).

Jakie szkody można likwidować z OC i jaka jest maksymalna kwota odszkodowania

Nie wszyscy zapewne wiedzą, ale z ubezpieczenia OC możemy likwidować zarówno szkody osobowe, jak i materialne. Ustawa przewiduje na ten cel odpowiednio: do 5.000.000 euro za szkody na osobie i do 1.000.000 euro za szkody materialne. Kwoty te odnoszą się do jednego zdarzenia, bez względu na ilość poszkodowanych. Wygląda na to, że sumy odszkodowania powinny być wystarczające w większości przypadków. Na zgłoszenie szkód, których odszkodowanie będziemy uzyskiwali z polisy sprawcy mamy trzy lata. Tym niemniej, wszystkie szkody najlepiej zgłosić bezzwłocznie. Naturalnie, nie zawsze wiemy jakich szkód doznaliśmy i jakiego ubezpieczenia zamierzamy dochodzić (dotyczy to głównie szkód osobowych – nie zawsze wszystkie objawy się od razu ujawniają), dlatego ustawodawca przewidział termin trzech lat, w którym możemy zgłaszać nasze roszczenia.

Jakich przypadków nie obejmuje polisa OC

Istnieją przypadki, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe będzie dochodziło od nas zwrotu wypłaconego odszkodowania, pomimo tego, że posiadamy ważną polisę OC. Są to między innymi:

  1. Jazda pod wpływem alkoholu lub innego czynnika odurzającego,
  2. Znaczna szkoda, zarówno na osobach, jak i na mieniu – przekraczająca 5 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1 mln euro w przypadku szkód majątkowych,
  3. Sprawca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, którym spowodował szkodę.

We wszystkich powyższych przypadkach, koszty, które będziemy musieli ponieść mogą być niemałe, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanemu wypłaci odszkodowanie, ale będzie go odchodziło od nas. Dodatkowo w przypadkach jazdy pod wpływem środka odurzającego, jak i braku posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu, podlegamy odpowiedzialności karnej. Brak ważnego przeglądu (jeśli pojazd przez nas prowadzony jest sprawny w chwili zdarzenia – potwierdzenia tego faktu może dokonać rzeczoznawca) nie jest czynnikiem przesądzającym o nieuznaniu odszkodowania.

Kary za brak polisy OC

Podczas jazdy bez ważnego ubezpieczenia OC możemy dodatkowo zostać ukarani dodatkową opłatą. Wysokość opłaty zależy od okresu pozostawania bez ochrony OC i wynosi odpowiednio:

  • Do 3 dni – 20% opłaty – 700 zł,
  • Od 3 do 14 dni – 50% opłaty - 1 750 zł,
  • Powyżej 14 dni – 100 % opłaty – 3 500 zł.

Jak widać, jeżdżenie bez ważnej polisy OC zupełnie się nie opłaca – kara za brak OC może być naszym najmniejszym zmartwieniem w przypadku, gdy spowodujemy jakieś zdarzenie drogowe skutkujące wypłatą odszkodowania.

Rozszerzenie funkcjonalności polisy OC – BLS

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, nie zawsze ubezpieczenie OC kupujemy „dla poszkodowanego”. Ostatnio coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych przystępuje do programu Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Dobrze jest mieć polisę OC w towarzystwie uczestniczącym w programie, gdyż w takim przypadku szkodę naszą będzie likwidowało nasze towarzystwo ubezpieczeniowe.

Darmowe dodatki do polisy OC

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych, dobrowolnie dodaje do OC pakiet dodatkowych usług – często takich, które są bardzo pożyteczne. Dodawanie Zielonej Karty (polisy OC ważnej za granicą) to właściwie standard – jedynie kilka towarzystw nie dodaje jej bezpłatnie. Niektóre towarzystwa oferują dodatkowo usługi Assistance – w różnym zakresie. Często jest to bezpłatne holowanie (z limitem kwotowym lub kilometrowym – zarówno dla sprawcy jak i poszkodowanego) lub naprawa na miejscu zdarzenia.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej dla nas polisy OC nie jest prostą sprawą; oprócz ceny, warto zwrócić uwagę na dodatkowe, bezpłatne usługi, którymi towarzystwa ubezpieczeniowe chcą nas zachęcić do skorzystania ich oferty.26 grudnia 2015
comments powered by Disqus