Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenie kredytu.


Podczas zawierania umów kredytowych bank bardzo często wymaga od nas wykupienia ubezpieczenia. Warto sprawdzić jego zakres, ponieważ bardzo często ten kosztowny dodatek, wbrew temu co sobie wyobrażamy, nie pomoże nam w kłopotach.

Zakres

Ubezpieczenia kredytu zwykle ubezpieczają ryzyka:
  • Śmierci kredytobiorcy,
  • Utraty zdolności do pracy (przez jakiś okres lub całkowicie),
  • Utraty pracy,
  • Niskiego wkładu,
  • Pomostowe,
  • Pożaru i innych zdarzeń losowych – dotyczy nieruchomości.

Wyłączenia

Przede wszystkim powinniśmy sprawdzić jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia, czyli w jakich sytuacjach nie otrzymamy żadnych pieniędzy. Warto sprawdzić (jeśli nie dla naszego spokojnego snu, to dla naszych spadkobierców), jakie są ograniczenia wypłaty odszkodowania w wypadku śmierci ubezpieczonego. Bardzo częstą praktyką w takich przypadkach jest zastrzeżenie przez bank okresu karencji (okresu początkowego, w którym ubezpieczenie nie funkcjonuje – zwykle w przypadku ubezpieczeń kredytów jest to 60 do 90 dni), oraz listy chorób, które podlegają wyłączeniom – zwykle przewlekłych. Jeśli nasz zgon był spowodowany którąś z chorób, znajdujących się na liście – nasi spadkobiercy będą musieli za nas spłacić nasze zadłużenie.

W przypadku ubezpieczenia ryzyka utraty zdolności do pracy zwykle obowiązują podobne wyłączenia jak w przypadku ubezpieczenia ryzyka śmierci kredytobiorcy. Istotną różnicą jest określenie okresu, na jaki niezdolność do pracy występuje, lub określenie stopnia trwałego inwalidztwa. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma nieco inne definicje określające stopień niezdolności do pracy, zwykle w postaci tabeli. Tabela taka powinna zostać okazana ubezpieczającemu się podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej. Dodatkowo ubezpieczyciele często wymagają zaświadczenia z ZUS lub KRUS dotyczącego orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo występować do placówek medycznych z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji, w związku z czym w stosunkowo łatwy sposób mogą ustalić, czy nasz stan zdrowia jest wynikiem przewlekłej choroby czy jest zdarzeniem czysto losowym. W pierwszym przypadku, towarzystwo zwykle odmawia wypłaty odszkodowania.

Utrata pracy jest również w różny sposób definiowana przez każde z towarzystw, ale zwykle określane jest, jako rozwiązanie stosunku pracy niewynikające z winy zatrudnionego. Również w przypadku utraty pracy, towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają okres karencji (nieobowiązywania ubezpieczenia) i określają go zwykle na 90 dni. Innymi słowy; jeśli utracimy pracę przed upłynięciem trzeciego miesiąca od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel zwykle odmawia wypłaty odszkodowania. Warto również sprawdzić, jaka część kredytu zostanie spłacona przez ubezpieczyciela w przypadku, gdy spełniamy wszystkie pozostałe warunki określone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest częstym punktem ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Dotyczy on sytuacji, kiedy wpłata własna jest niska i kredyt pokrywa w dużym procencie wartość nieruchomości. W niektórych przypadkach wkład własny nie istnieje, w związku z czym kredyt hipoteczny pokrywa 100% wartości nieruchomości.

Ubezpieczenie pomostowe jest zawierane przez bank i na rzecz banku, a dotyczy okresu pomiędzy wypłatą kwoty kredytu a wpisaniem banku do księgi wieczystej nieruchomości. Jest to ubezpieczenie występujące tylko przy kredytach hipotecznych.

Bank udzielając nam kredytu hipotecznego, bardzo chciałby zadbać o swoją własność – wszakże do chwili całkowitego spłacenia kredytu, bank jest współwłaścicielem naszej nieruchomości – w związku z czym częstym wymogiem umowy kredytowej jest zawarcie ubezpieczenia zabezpieczającego naszą nieruchomość przed utratą wartości będącą wynikiem pożaru lub innego wypadku losowego. Takie ubezpieczenie nieruchomości, dobrze jest mieć, bez względu na to czy nasz lokal jest przedmiotem umowy kredytowej, czy nie. Zabezpieczy nas ono przed niespodziewanymi kosztami zniszczeń wynikającymi ze zdarzeń losowych – a jak wiemy takie się zdarzają zwykle w momentach, kiedy najmniej się ich spodziewamy. Ubezpieczyciel zwróci nam koszty niespodziewanego remontu, lub w skrajnych przypadkach, zwróci nam koszt całkowitej odbudowy domu – pod warunkiem wszakże, że takie rodzaje szkód są pokrywane przez naszą polisę – warto zwrócić na to uwagę.

Wcześniejsza spłata kredytu

Ubezpieczenie jest zwykle płatne z góry za cały okres jego obowiązywania. W przypadku, gdy uda nam się wcześniej spłacić kredyt, mamy prawo do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

Reasumując:

niektóre ubezpieczenia warto mieć, bez względu, czy mamy do spłacenia kredyt czy nie. Niektóre ubezpieczenia musimy zawrzeć, żeby zabezpieczyć interesy banku i naszych spadkobierców. A dla tych niechętnych ubezpieczaniu się gdziekolwiek: zawsze można skorzystać z pomocy żyranta (zwykle niejednego, a dwóch lub trzech), który to wystąpi wobec banku, jako gwarant spłaty naszego kredytu.15 stycznia 2016
comments powered by Disqus