Regulamin korzystania z generatorów umieszczonych w serwisie www.ubezpieczenia.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Generatory znajdujące się w serwisie www.ubezpieczenia.pl (zwane dalej generatorem) są udostępniane przez Webhaus zwanym Operatorem
 2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna (pełnoletnia) lub prawna korzystająca z formularza danego Generatora w celu stworzenia dokumentu w formacie pdf. Użytkownik powinien posiadać oprogramowanie umożliwiające otwarcie plików w formacie pdf np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader.
 3. Serwis - strona www znajdująca się pod adresem www.ubezpieczenia.pl
 4. Każdy generator znajdujący się w serwisie obejmuje formularz w ramach którego użytkownik wprowadza dane oraz oprogramowanie m.in. przetwarzające dane z formularza do dokumentu pdf.
 5. Zasady korzystania z Generatora są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu pod adresem internetowym www.ubezpieczenia.pl/regulamin_generator
 6. Operator wyraża zgodę na korzystanie przez Użytkownika z Generatora w oparciu o niniejsze zasady poprzez jego konieczne zaakceptowanie przez Użytkownika w procesie wypełniania formularza.

II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.

 1. Wszelkie prawa do Generatora oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych w ramach serwisu www.ubezpieczenia.pl), należą do Operatora lub/i do podmiotów współpracujących z Operatorem i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Generatora nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub jakikolwiek inny podmiot, jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Generatora wyłącznie w zakresie jego przeznaczenia wyłącznie na stronach www Operatora, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Operatora (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);

III. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Serwisu a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Serwisie przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na udostępniane przez Operatora swoich danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z Operatorem.

WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ INTENCJE OPERATORA.

 1. Operator dokłada starań, aby korzystanie z Generatora było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych z dostępem do łącza internetowego, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Operator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników będzie umożliwiała niezakłócone korzystanie z Generatora lub jego poszczególnych elementów.
 2. Operator wyraźnie zakomunikuje użytkownikowi, że pobiera opłaty za korzystanie z Generatora jednakże korzystanie z Generatora może wiązać się dla użytkownika z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za opłaty pobierane przez osoby trzecie za korzystanie z Generatora.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Korzystając z Generatora, każdy użytkownik jest zobowiązany do sumiennego przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów a także zasad współżycia społecznego.
 2. Użytkownik korzystający z generatora, dobrowolnie i bez żadnego wynagrodzenia wprowadza dane do formularza celem wygenerowania dokumentu.
 3. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie danych osobowych przez Operatora, które sam wprowadza do formularza. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia skorzystanie z pełnej funkcjonalności generatora.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, tj. ich modyfikacji i aktualizacji lub zaprzestania ich przetwarzania po przez wysłanie korespondencji email na adres generator@ubezpieczenia.pl
 5. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA.

 1. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności i funkcjonalności Generatora.
 2. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Generatora, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  • modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania lub koniecznością naprawy czy rozbudowy;
  • przyczynami niezależnymi od Operatora (m.in.: działania lub zaniechania osób trzecich, siła wyższa).
 3. Operator dokłada starań, aby zapewnić pełne działanie i funkcjonalność Generatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania wygenerowanego dokumentu jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki prawne związane z ewentualnymi błędami mogącymi się znajdować w wygenerowanym dokumencie. Operator oświadcza, że użytkownicy Generatora korzystają z Generatora, wyłącznie na własną odpowiedzialność i mają obowiązek sprawdzenia poprawności danych znajdujących się w wygenerowanym dokumencie przed jego prawnym użyciem;
 4. Niezależnie od innych zastrzeżeń, Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści oraz szkód poniesionych przez użytkowników Generatora w związku z korzystaniem z Generatora i wytworzonym dokumentem.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach korzystania przez Użytkownika z Generatora, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Generatora oraz innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z Generatora lub wygenerowanego dokumentu oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz z powodu innych okoliczności za które Operator nie może brać odpowiedzialności.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Operatora.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy prawne, stylistyczne w wygenerowanym dokumencie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania Generatora, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w Generatorze, w każdym czasie.
 2. Z zastrzeżeniem niniejszego regulaminu, Operator może informować użytkowników Generatora o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania Generatora w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia Operatora na stronach internetowych Serwisu, bez podawania przyczyn (a Użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu).
 3. Użytkownik Generatora powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Generatora za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym www.ubezpieczenia.pl/kontakt.
 4. Korespondencję związaną z korzystaniem z Generatora, Operator kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony mu przez użytkownika Generatora.
 5. Niniejsze Zasady korzystania z Generatora ubezpieczenia.pl wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej ubezpieczenia.pl.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Generatora z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszych Zasad zawierających zmiany) na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.